Home ფოტოები ვინ არის ანუკი არეშიძის ულამაზესი რძალი, რომლის მეუღლე საზოგადოებამ წლების წინ სკანდალით...

ვინ არის ანუკი არეშიძის ულამაზესი რძალი, რომლის მეუღლე საზოგადოებამ წლების წინ სკანდალით გაიცნო

592
loading...

ანუ­კი არე­ში­ძი­სა და კახი კა­ლა­ძის წყვილს პო­პუ­ლა­რო­ბა არა­სო­დეს აკ­ლდათ. მათ­ზე ყვე­ლა­ზე ხში­რად იწე­რე­ბა მე­დი­ა­ში და შე­სა­ბა­მი­სად, ის ადა­მი­ა­ნე­ბი, ვინც მათ გარ­შე­მო ტრი­ა­ლე­ბენ, ყუ­რა­დღე­ბის ცენ­ტრში ხვდე­ბი­ან. ამ­ჯე­რად ანუ­კი არე­ში­ძის უმ­ცრო­სი ძმის ცოლს, მა­რი­ამ ფან­ჯა­ვი­ძეს გა­გაც­ნობთ. ის სო­ცი­ა­ლურ ქსელ­ში საკ­მა­ოდ პო­პუ­ლა­რუ­ლია და გე­მოვ­ნე­ბი­თა და გა­რეგ­ნო­ბით ცნო­ბილ რძალს არ ჩა­მორ­ჩე­ბა. გი­ორ­გი არე­ში­ძი­სა და მა­რი­ამ ფან­ჯა­ვი­ძის წყვილ­მა ოჯა­ხი 2013 წლის სექ­ტემ­ბერ­ში შექ­მნეს.

“ჩემი რჩე­უ­ლი მა­რი­ამ ფან­ჯა­ვი­ძე სო­ცი­ა­ლუ­რი ქსე­ლის სა­შუ­ა­ლე­ბით, 9 აპ­რილს გა­ვი­ცა­ნი. გა­მი­მარ­თლა, პარ­ტი­უ­ლი კუ­თხით ჩვე­ნი­ა­ნი აღ­მოჩ­ნდა. პირ­ველ შეხ­ვედ­რა­ზე დე­დას­თან ერ­თად მო­ვი­და და ძა­ლი­ან მო­მე­წო­ნა”, – ამ­ბობ­და წლე­ბის წინ გი­ორ­გი “რე­ი­ტინგთან” ინ­ტერ­ვი­უ­ში.

გი­ორ­გი არე­ში­ძე და­ვით ნარ­მა­ნი­ას მე­რო­ბის დროს, თბი­ლი­სის მე­რი­ის გა­ნათ­ლე­ბის, სპორ­ტი­სა და ახალ­გაზ­რდო­ბის საქ­მე­თა სა­ქა­ლა­ქოს უფ­რო­სი გახ­ლდათ, თუმ­ცა წლე­ბის წინ სკან­დალ­ში გა­ეხ­ვა და თა­ნამ­დე­ბო­ბის და­ტო­ვე­ბა მო­უ­წია. მა­შინ ნარ­მა­ნი­ამ თქვა, რომ გი­ორ­გი თა­ვი­სი სურ­ვი­ლით წა­ვი­და, რად­გან კერ­ძო სექ­ტორ­ში აპი­რებ­და გა­დას­ვლას. არა­და სამ­სა­ხუ­რი­დან წა­მოს­ვლას სე­რი­ო­ზუ­ლი სკან­და­ლი ახ­ლდა თან, არა­სამ­თავ­რო­ბო ორ­გა­ნი­ზა­ცია „მე­დი­ა­ტო­რის“ წარ­მო­მად­გე­ნელ­მა, ლე­ვან ხა­ბე­იშ­ვილ­მა არე­ში­ძეს დიპ­ლო­მის არ­ქო­ნა­სა და კო­რუფ­ცი­ულ გა­რი­გე­ბა­ში დას­დო ბრა­ლი.

მა­რი­ამ ფან­ჯა­ვი­ძი­სა და გი­ორ­გი არე­ში­ძის წყვი­ლი თავს ბედ­ნი­ე­რად გრძნობს. ისი­ნი ორ ვაჟს ზრდი­ან. მათი უფ­რო­სი შვი­ლი ფი­ზი­კუ­რად ძა­ლი­ან ჰგავს კახი კა­ლა­ძი­სა და ანუ­კი არე­ში­ძის მე­სა­მე შვილს, ვა­ჩეს..ანუკი არეშიძისა და კახი კალაძის წყვილს პოპულარობა არასოდეს აკლდათ. მათზე ყველაზე ხშირად იწერება მედიაში და შესაბამისად, ის ადამიანები, ვინც მათ გარშემო ტრიალებენ, ყურადღების ცენტრში ხვდებიან.

ამჯერად ანუკი არეშიძის უმცროსი ძმის ცოლს, მარიამ ფანჯავიძეს გაგაცნობთ. ის სოციალურ ქსელში საკმაოდ პოპულარულია და გემოვნებითა და გარეგნობით ცნობილ რძალს არ ჩამორჩება.

გიორგი არეშიძისა და მარიამ ფანჯავიძის წყვილმა ოჯახი 2013 წლის სექტემბერში შექმნეს.

Rating

„ჩემი რჩეული მარიამ ფანჯავიძე სოციალური ქსელის საშუალებით, 9 აპრილს გავიცანი. გამიმართლა, პარტიული კუთხით ჩვენიანი აღმოჩნდა. პირველ შეხვედრაზე დედასთან

ერთად მოვიდა და ძალიან მომეწონა“, – ამბობდა წლების წინ გიორგი „რეიტინგთან“ ინტერვიუში.
Rating

გიორგი არეშიძე დავით ნარმანიას მერობის დროს, თბილისის მერიის განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა საქალაქოს უფროსი გახლდათ, თუმცა წლების წინ სკანდალში გაეხვა და თანამდებობის დატოვება მოუწია. მაშინ ნარმანიამ თქვა, რომ გიორგი თავისი სურვილით წავიდა, რადგან კერძო სექტორში აპირებდა გადასვლას. არადა სამსახურიდან წამოსვლას სერიოზული სკანდალი ახლდა თან, არასამთავრობო ორგანიზაცია „მედიატორის“ წარმომადგენელმა, ლევან ხაბეიშვილმა არეშიძეს დიპლომის არქონასა და კორუფციულ გარიგებაში დასდო ბრალი.

Rating

მარიამ ფანჯავიძისა და გიორგი არეშიძის წყვილი თავს ბედნიერად გრძნობს. ისინი ორ ვაჟს ზრდიან. მათი უფროსი შვილი ფიზიკურად ძალიან ჰგავს კახი კალაძისა და ანუკი არეშიძის მესამე შვილს, ვაჩეს.

Rating

არეშიძე-ფანჯავიძის წყვილს უყვარს მოგზაურობა. მარიამი სოციალურ ქსელში ხშირად აქვეყნებს როგორც საკუთარ, ისე ბავშვებთან ერთად გადაღებულ ფოტოებს, სადაც ასევე პოპულარული მამიდაშვილებიც ჩანან, მაგრამ ცნობილ მულთან ერთად გადაღებული ფოტოების გამოქვეყნებას რატომღაც ერიდება.

Rating
RatingRatingRatingRating

loading...
გაზიარება